Σύστημα Eισροών / Eκροών ναυτιλιακών καυσίμωνστα πλωτά εφοδιαστικά μέσα

Το Σύστημα Εισροών / Εκροών Fuel Flow Manager ναυτιλιακών καυσίμων στα πλωτά εφοδιαστικά μέσα της  Software Solutions είναι επέκταση του αντίστοιχου συστήματος εισροών / εκροών για Διυλιστήρια, Εγκαταστάσεις Διακίνησης Υγρών Καυσίμων, Αεροδρόμια και είναι σύμφωνο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0001160 ΕΞ 2016 – ΦΕΚ 1262/Β/28-4-2016.   Το Σύστημα Εισροών / Εκροών Fuel Flow Manager ναυτιλιακών καυσίμων αποτελείται από:

 • Υποσύστημα εισροών /εκροών.
 • Υποσύστημα ηλεκτρονικής σφράγισης και προστασίας.
 • Υποσύστημα εντοπισμού θέσης, συλλογής και αποστολής δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες:

Σύντομη παρουσίαση του Fuel Flow Manager για πλωτά μέσα (σε μορφή pdf)
Παρουσίαση του Fuel Flow Manager για πλωτά μέσα (σε μορφή ppt)

Fuel Flow Input – Output Manager

fuelflow Το Σύστημα Εισροών / Εκροών της CROSS Software Solutions είναι σχεδιασμένο για σταθμούς Φόρτωσης υγρών καυσίμων σε Διυλιστήρια και Εγκαταστάσεις Διακίνησης Πετρελαιοειδών, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 30.4.2014 (ΦΕΚ Β΄ 1156/07-05-2014) και την Κ.Υ.Α. Αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0001160 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 1262/Β/28-4-2016). . Το Σύστημα Εισροών / Εκροών  αποτελείται από:

 • Υποσύστημα Εισροών για την αδιάλειπτη μέτρηση της στάθμης, θερμοκρασίας και πυκνότητας των περιεχομένων καυσίμων των Δεξαμενών.
 • Υποσύστημα εκροών για την παρακολούθηση των εκροών από τους μετρητές καυσίμων.
 • Υποσύστημα επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων. Υποσύστημα ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων.

Το σύστημα ” Εισροών / Εκροών “Fuel Input–Output Flow Manager’’ της Software Solutions 1. Λειτουργεί παράλληλα με υπάρχοντα συστήματα (TAS, ATG) και διασυνδέεται απευθείας με τους ελεγκτές των μετρητικών συστημάτων για τη λήψη πρωτογενών δεδομένων για την

 • παρακολούθηση των εισροών (επιτήρηση στάθμης δεξαμενών)
 • παρακολούθηση των εκροών του σταθμού (Φόρτωση Βυτιοφόρων Οχημάτων, τραίνων, Δεξαμενοπλοίων).

2. Συνεργάζεται με άλλα λογισμικά (π.χ. SAP) και συστήματα αυτοματισμού για την αυτόματη καταγραφή στοιχείων. 3. Διασυνδέεται μέσω δικτύου

 • με τη Γ.Γ.Π.Σ./Γ.Γ.Δ.Ε για την αποστολή δεδομένων
 • με τον εγκαταστάτη για τη συντήρηση του συστήματος εισροών/εκροών
 • με τους χειριστές του συστήματος εισροών/εκροών μέσω διαδικτυακής διεπαφής χρήστη

4. Προαιρετικά διασυνδέεται επίσης:

 • με άλλα λογισμικά (SAP, TAS κ.λπ.) για την αυτοματοποίηση της εισαγωγής δεδομένων και την αντιπαραβολή τους.
 • με άλλα συστήματα αυτοματισμού (SCADA) για την αυτόματη καταγραφή στοιχείων (π.χ. αυτόματη ενεργοποίηση δεξαμενών).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Παρακαλούμε να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση.