Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) με την επωνυμία: “CROSS SOFTWARE SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “CROSS SOFTWARE SOLUTIONS IKE”. Έδρα Πειραιάς, οδός Αφεντούλη, αρ. 2. Η εταιρεία λειτουργεί κανονικά και δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση. ΑΡ. ΓΕΜΗ 132290508000/ ΑΦΜ 800615402 Γ’ ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Εταιρική Σύνθεση

Εταίροι: Α) Γεώργιος Βαλτατζής του Νικολάου και της Ελισσάβετ, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Ζησιμοπούλου, αρ. 17, ΑΔΤ ΑΚ 013815 /29.03.2011 Τ.Α. Π. Φαλήρου, Α.Φ.Μ.021241668, george.valtatzis@cross.com και Β) Κωνσταντίνα Τζιάλλα του Γρηγορίου και της Κωνσταντίας, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Αρχιμήδους, αρ. 30, ΑΔΤ ΑΖ 979505 και Α.Φ.Μ. 107681925, konstantina.tzialla@cross-software-solutions.gr. Έκαστος συμμετέχει στο κεφάλαιο, στα κέρδη και τις ζημίες με ποσοστό 50%. Αμφότεροι οι εταίροι συμμετέχουν αποκλειστικά με κεφαλαιακές εισφορές.

Διαχειριστής

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας έχει ανατεθεί με το καταστατικό και για όλη τη διάρκειά της στον εκ των εταίρων Γεώργιο Βαλτατζή

Εταιρικό Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων (12.000) ευρώ διαιρούμενο συνολικά σε πενήντα (50) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα (240) ευρώ το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους εταίρους κατά τα κατωτέρω:

Α) Ο α) εταίρος Γεώργιος Βαλτατζής του Νικολάου και της Ελισσάβετ κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά έξι χιλιάδες ευρώ (6000) και έλαβε (25) εταιρικά μερίδια, αξίας διακοσίων σαράντα (240) ευρώ το καθένα,

β) Ο β) εταίρος Κωνσταντίνα Τζιάλλα του Γρηγορίου και της Κωνσταντίας κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά έξι χιλιάδες ευρώ (6000) και έλαβε (25) εταιρικά μερίδια, αξίας διακοσίων σαράντα (240) ευρώ το καθένα.